SCOOTER VERKOOP EN ONDERHOUD DIEMEN 020 416 19 06 info@veju-scooterfabriek.nl

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van welke aard dan ook aangegaan met Veju Scooterfabriek.

1. Toepasselijkheid

1.1    Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Veju Scooterfabriek zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene voorwaarden van toepassing.

1.2    Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van deze Algemene voorwaarden de toepasselijkheid ervan aanvaardt.

1.3    Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Veju Scooterfabriek worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4    Alle rechten en aanspraken zoals die in deze Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Veju Scooterfabriek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Veju Scooterfabriek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Algemene voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2. Garantie & aansprakelijkheid

2.1    Garantie geldt uitsluitend indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd.

2.2    Bij aflevering van het voertuig verklaart de klant het voertuig in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.

2.3    Op al onze scooters en brommers met verbrandingsmotor zit standaard 12 maanden fabrieksgarantie, en op het motorblok en frame tot een maximum van 5000 km welke ingaat op het moment dat het product wordt afgeleverd, mits anders is overeengekomen.

2.4     Garantie is enkel van toepassing op materialen en onderdelen welke binnen de garantievoorwaarden en termijn vallen en indien de scooter door Veju Scooterfabriek of door een van haar aangewezen service punten gerepareerd word.

2.5    Veju Scooterfabriek is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongelukken, schokken, brand, verwaarlozing of verkeert gebruik.

2.6     Standaard onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, roestvorming of oxiadatie, onvolledig dan wel nagelaten onderhoud, ondeskundig gebruik etc. zijn uitgesloten van garantie.

2.7    Voor accu’s geldt maximaal 1 maand garantie, let op bij uitvoering met een alarm vervalt deze garantie i.v.m. kromtrekken van de accuplaten bij gehele ontlading van een stroomverbruiker. Een accu kan maximaal 5 dagen spanning vasthouden bij een ingeschakeld alarm.

2.8    Bij ongeluk of stilstaan van het voertuig dient de klant het voertuig voor eigen rekening te brengen naar ons onderhoudspunt. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het voertuig ( inhoudende niet op accessoires).

2.9    De klant brengt steeds voor herstellingen, onderhoud of defecten het voertuig geheel voor eigenrekening terug naar Veju Scooterfabriek. Veju Scooterfabriek haalt geen herstellingen of defecte voertuigen op zonder meerkosten.

2. 10    Onderhoud aan voertuigen komen voor rekening van de klant en vallen niet onder de garantie. Wanneer minimale vereisten van onderhoud niet worden nageleefd vervalt de garantie op het voertuig.

2.11    Klant wordt geacht de juiste procedure te volgen wat betreft onderhoud en het inrijden van het voertuig.

2.12    Inrijden mag alleen gebeuren via het gegeven van maximaal half gas met de gashandel voor tenminste de eerste 500 kilometer.

2.13    Er dient een beurt gegeven te worden aan het voertuig tussen 500 kilometer, 1000 kilometer, 1500 kilometer en 5000 kilometer. Wanneer het onderhoud gebeurt op een andere plaats dan bij een door Veju Scooterfabriek aangegeven onderhoudsplaats dan vervalt de garantie, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.

2.13    Overdracht van garantie kan enkel indien de nieuwe klant in het bezit is van een aankoopbewijs. Dit geldt niet voor zakelijk gebruik.

2.14    Garantie is op basis van omruil van defecte onderdelen, dus haal- of breng service en uurloon is hier niet bij inbegrepen.

2.15    Ondanks dat alle (elektrische) scooters uitvoerig getest en gecontroleerd worden alvorens deze geleverd worden aan de klant en Veju Scooterfabriek de informatie welke vermeld op de website met de hoogste zorg en van betrouwbare bronnen verzameld, kan de informatie omtrent de actieradius welke vermeld bij elektrische modellen afwijken wijken van de werkelijkheid.

2.16    Deze gegevens zijn indicaties, onder voorbehoud van juistheid en zijn afhankelijk van de omstandigheden welke vermeld in de volgende zin. De maximale actieradius voor elektrische scooters, is de afstand die kan worden afgelegd met een nieuwe, volledig opgeladen accu onder de volgende omstandigheden: op een vlakke en droge geasfalteerde weg, met een temperatuur tussen de 15-25C, zonder wind, met een berijder van 75kg, zonder lading terwijl de banden op de druk staan welke op de zijkant van de band vermeld en met een constante snelheid.

2.17     Voor verzending worden alle producten nauwgezet gecontroleerd. De klant dient bij aflevering het product te controleren op beschadigingen of andere mankementen. Indien een mankement of beschadiging wordt vastgesteld dient dat vermeldt te worden op de afleverbon, vóórdat u tekent voor ontvangst. Indien u zonder bezwaar tekent voor ontvangst is Veju Scooterfabriek niet meer verantwoordelijk voor eventuele (transport)schades en/of gebreken. Indien er bestelde accessoires of producten niet met uw bestelling meegeleverd zijn, dient u hiervan een melding te laten maken op uw vrachtbrief.

3. Garantie & Wetgeving

3.1    Scooters welke harder rijden dan de max. toegestane constructie snelheid, of scooters waarbij de spiegels niet gemonteerd zijn, mogen de openbare weg niet betreden.

3.2    Sommige producten hebben geen toelating voor gebruik op de openbare weg (bijvoorbeeld de zogenaamde “off-road” voertuigen). De klant heeft hierin een eigen onderzoeksplicht. Veju Scooterfabriek is niet verantwoordelijk voor welke directe of indirecte gevolgen dan ook van het onoordeelkundig gebruik, het gebruik voor doeleinden waar de producten niet voor bestemd zijn of het gebruik in strijd met wet- en regelgeving dan de door Veju Scooterfabriek geleverde producten.

3.3    Indien u een motorscooter besteld via onze website, dient u zelf de verantwoordelijkheid te nemen de scooter te voorzien van een kenteken bewijs en een kentekenplaat. U bent niet verzekerd als u zelf uw scooter niet verzekerd heeft. En u mag met uw scooter de openbare weg niet betreden indien deze niet voorzien is van een geldig kentekenbewijs en verzekering.

3.4     Scooters welke harder rijden dan de max. toegestane constructie snelheid, of scooters waarbij de spiegels niet gemonteerd zijn, mogen de openbare weg niet betreden.

Slotbepaling

Naast de garantiebepalingen blijven wettelijke garantie bepalingen van kracht. En eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen op grond van de wet, de overeenkomst op afstand, en door het bedrijf verleende garantie.